Hlavní strana Produkty Ceník Novinky Programy Formuláře Kontakt

     Pro každý programový produkt existuje demoverze, která je plně kompatibilní s ostrou verzí a před zakoupením našeho programového produktu si jej můžete vyzkoušet. Viz odkaz "Programy".

Komunikace s MFCR podle zákona o EET  EET Komunikace s MFCR podle zákona o EET

Samostatný program pro předávání údajů na MFCR dle zákona o EET s funkcí skladového hospodářství včetně tiskových sestav.

Elektronické recepty pro program AMBUL  ERecept Elektronické recepty pro program AMBUL

Daňová evidence  vega Daňová evidence

Úloha řeší vedení peněžního deníku, sledování vybraných příjmů a výdajů, měsíční bilance včetně výhledu platby daně do konce roku, roční závěrku včetně přiznání daně z příjmu se zahrnutím všech odpočitatelných položek a úlev až na jednotlivého podílníka včetně rekapitulace za celý podnik. Program obsahuje i vedení dalších pomocných knih např. knihu majetku včetně výpočtu odpisu, knihu drobného majetku, knihu závazků a pohledávek včetně sledování DPH, vystavování faktur, knihu jízd, skladové karty, tisk prvotních dokladů atd.

Podvojné účetnictví  wega Podvojné účetnictví

Vedení podvojné účetní evidence v celém rozsahu s propracovanou metodou pořízení zúčtování jednotlivých účetních operací. V úloze je řešen tisk a prohlížení všech předepsaných náležitostí této evidence a to ve formách požadovaných finanční správou i bankovními institucemi spolu s provázaností na další subsystémy včetně DPH. Součástí jsou i další pomocné knihy viz. jednoduché účetnictví.

Mzdová agenda  moon Mzdová agenda

Subsystém představuje užitečnou pomůcku pro vedení celé mzdové agendy firmy v jejím plném rozsahu včetně propracovaného pořízení hrubých mezd, automatického výpočtu daně, vedení mzdového listu, výplatnic, záloh, mincovek, podkladu k zúčtování, podkladu pro zdravotní pojišťovnu, sociálního zabezpečení, personalistiky a všech dalších běžných záležitostí této úlohy.

Síťový ekonomický systém  neptun Síťový ekonomický systém

Představuje ucelený síťový ekonomický systém pracující v on-line režimu. Systém je značně variabilní a lze jej nastavit podle přání uživatele. Systém se skládá z několika subsystémů, které je možno pořídit samostatně.
Subsystém SKLAD - představuje systém evidence skladových karet, vystavování jednotlivých skladových dokladů (příjemky, výdejky, dodací listy apod.). Systém poskytuje možnost sledování pohybu zásob na střediska, výkony i zakázky. Obsahuje mnoho přehledových sestav o vlastním pohybu zásob ve skladě. Ve verzi pro obchod obsahuje možnost tvorby až 5-ti různých prodejních cen, vystavování faktur a podobně.
Subsystém ECR zahrnuje v sobě přímou komunikaci s pokladnami ECR635 a ECR425 , dále poskytuje možnost přehledu jednotlivých zpráv získaných z těchto pokladen.
Subsystém SALDO - komplexní systém evidence závazků a pohledávek. V oblasti závazků vede přehled o všech přijatých závazcích, s vystavováním příkazů k úhradě podle doby splatnosti s možností ruční korekce závazků, které budou uhrazené. V oblasti pohledávek umožňuje vystavovat faktury s automatickým výpočtem daně z přidané hodnoty. Hlídá dobu splatnosti faktur s automatickým vystavováním upomínek, popřípadě penalizačních faktur za nedodržení doby splatnosti. Program obsahuje přehled o všech dodavatelích a odběratelích s možností zobrazení závazků příp. pohledávek ke každému odběrateli i dodavateli včetně přehledu jednotlivých plateb.

Skladová evidence  uran Skladová evidence

Jednoduché skladové hospodářství. Úloha umožňuje vedení skladového hospodářství , vystavování dodacích listů, faktur, provádění inventur, sledování zisku za volitelné období a přehledy o obratech na skladě. Může být začleněn do programů PLUTO, VEGA a WEGA.

Evidence majetku  mars Evidence majetku

Evidence veškerého majetku s možností využití celé škály evidenčně vhodných sestav a pro provádění ročních nebo měsíčních odpisů jak daňových tak účetních. Veškeré operace jsou provázány s podvojným účetnictvím. Program vytváří dokonalý přehled o majetku včetně jeho pohybu.

Fakturace  pluto Fakturace

Tisk odběr. faktur, evidence dodav. faktur, sledování zaplacených faktur včetně částečných úhrad, tisk a evidence objednávek, příkazů k úhradě, evidence a výpočet DPH.

Systém pro soukromé lékaře  ambul Systém pro soukromé lékaře

Program pro řízení ambulance soukromého lékaře. Program umožňuje několik režimů práce. Od nejjednoduššího, kdy se pořizují pouze výkony pro zdravotní pojišťovny až po úplný síťový systém, ve kterém část práce provádí lékař (zápis lékařských zpráv, vystavování žádanek) a část na jiném počítači provádí sestra (kódování výkonů, tisky a podobně). Součástí programu jsou důkladné rozbory, pomocí kterých lze získat libovolné statistické údaje. Nedílnou součástí programu je předávání dat pojišťovnám.

Copyright Ekosoft (C) Net s.r.o. 2010